برگزاری آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دکترای تخصصی رشته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به برگزاری آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دکترای تخصصی رشته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توسط این دانشگاه:

  • محل مصاحبه فقط در شهر تهران می باشد.
  • آزمون مرحله دوم (مصاحبه) رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ساختارمند ( شامل تسلط بر مقالات علمی متقاضی، جستجوی منابع علمی، توانایی ارایه پیشنهاد برای ادامه تحقیقات و تسلط به زبان انگلیسی) در تاریخ 96/5/18 برگزار میگردد.
  • شهریه دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی متعاقبا اعلام خواهد شد.